GSM на ТОП ЦЕНА

две години гаранция

застраховка на пратките

застраховка на всяка поръчка

проверка на пратката

бърза доставка

експресна доставка

най-добър избор за клиентите

две години гаранция

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ VSICHKISTOKI.COM И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между :

https://www.vsichkistoki.com/, собственик и оператор на ел. магазин Vsichkistoki.com и потребителите (клиенти, ползватели), на електронния магазин (сайт).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.    Настоящите Общи условия уреждат отношенията между http://www.vsichkistoki.com/ и клиентите или ползватели (наричани за краткост Ползватели) на сайта http://www.vsichkistoki.com/ и електронния магазин http://www.vsichkistoki.com/ (наричан за краткост Доставчик). Това включва правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.
2.    Общите условия на vsichkistoki.com са задължителни за всички посетители и ползватели на сайта vsichkistoki.com.
3.    Оставането в сайта и/или всяко разглеждане и използване на сайта vsichkistoki.com означава, че Вие сте (1) се запознали внимателно с Общите условия, (2) съгласили сте се с тях, приемате ги и се задължавате да ги спазвате безусловно. В случай че, не приемате тези Общи условия, моля НЕ използвайте този сайт.
4.    Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от vsichkistoki.com по всяко време и без предизвестие с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. 
5.    Vsichkistoki.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки. 
6.    Промените се поместват на официалната страница на сайта и са задължителни за всички ползватели и клиенти. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
7.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
8.    Vsichkistoki.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация vsichkistoki.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им. Ползвателят няма право да търси каквато и да е отговорност на Доставчика за такива несъотвествия. За повече информация се обърнете към сайта на производителя или се свържете с нас.
9.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от vsichkistoki.com по всяко време и могат да съдържат грешки.
10.    Част от информацията публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.
11.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от vsichkistoki.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
12.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изтичане на промоционалния период и/или до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.
13.    Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Vsichkistoki.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
14.    Vsichkistoki.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо vsichkistoki.com за възможност да възникнат такива вреди.
15.    В случай че, вследствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.
16.    Доставчикът не носи отговорност, в случай че Ползвателят не се е запознал с последните актуални Общи Условия на сайта.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

18.    Можете да се свържете с vsichkistoki.com на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес [email protected] или на телефон +359882828204 от 09:30 ч. до 16:00 ч. в работни дни.

III. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА VSICHKISTOKI.COM

19.    Eлектронният магазин е достъпен за всеки на адрес в Интернет http://vsichkistoki.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от vsichkistoki.com стоки или услуги.
20.    Регистрацията на Ползвател (Профил) не е задължителна за осъществяване на поръчки на стоки от интернет магазин vsichkistoki.com. Поръчки могат да правят и гости и регистрирани Ползватели.
21.    При попълване на регистрационна форма, Ползвателят е длъжен да предостави точни и пълни данни относно своите имена, валиден адрес за доставка, телефонен номер, e-mail адрес. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна като използва предоставените за целта средства от vsichkistoki.com за редакция на Ползвателска регистрация (Профил).
22.    Vsichkistoki.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Ползвател до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на vsichkistoki.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Ползвателя е да се обърне към vsichkistoki.com в раздел „Контакти”, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.
23.    Комуникацията с vsichkistoki.com може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Vsichkistoki.com има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
24.    В случай на необичайно голям трафик в Интернет мрежата, vsichkistoki.com си запазва правото да изисква от Ползвателите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha или подобен тип, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
25.    Vsichkistoki.com може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
26.    Ползвателите могат да получават информация за нови стоки предлагани от vsichkistoki.com.
27.    Ползвателите могат да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
28.    Ползвателите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от vsichkistoki.com.
29.    Ползвателите могат да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Доставчика начини за разплащане.
30.    Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки и/или услуги съгласно условията, определени на vsichkistoki.com и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на vsichkistoki.com в Интернет.
31.    В случай че, за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи (Facebook) или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай vsichkistoki.com има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
32.    Достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
33.    Vsichkistoki.com може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на сайта за предотвратяване на измами и други цели. 
34.    (1)Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления. (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

35.    Vsichkistoki.com има право да използва подизпълнители за стоките и/или за изпълнението на услугите, предлагани в сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Ползвателя за това.

V. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

36.    Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
37.    Vsichkistoki.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
38.    Нищо в сключения между vsichkistoki.com и Ползвателя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на vsichkistoki.com Ползвателя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на стоките или услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на vsichkistoki.com върху съдържанието. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на  vsichkistoki.com.
39.    Простото изпращане до Ползвателя или рефериране към съдържанието или части от него от страна на vsichkistoki.com няма да се счита за съгласие от страна на vsichkistoki.com да позволи на Ползвателя да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от vsichkistoki.com.
40.    Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от vsichkistoki.com.

VI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЛИЧНИ ДАННИ

41.    Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Доставчикa с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона.
42.    Vsichkistoki.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Ползвателя, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Ползвателя е предоставил неверни данни.
43.    Vsichkistoki.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Ползвателя, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия.
44.    Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за vsichkistoki.com. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
45.    Vsichkistoki.com няма достъп и не желае да има достъп до номера на разплащателни карти, сметки и т.н на Ползвателя. Vsichkistoki.com поддържа модерни и сигурни методи за електронно on-line разплащане осигурени от банките и картовите оператори. На пръв поглед изглежда, че плащането се извършва на сайт vsichkistoki.com, но в същото време нито vsichkistoki.com, нито друга подобна организация имат достъп до каквато и да е персонална информация на картодържателя, както и до информация за плащането. Достъп до подобна информация има само съответния картов оператор и Ползвателя.
46.    Ползвателите са длъжни да пазят конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизат/използват сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт (Профил). По този начин, при всеки достъп/използване на сайта посредством акаунта/Профила (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт/Профил.
47.    Чрез регистрирането в сайта/извършване на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, Ползвателите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на vsichkistoki.com и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от vsichkistoki.com и от партньори по договор на vsichkistoki.com за:
1.    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на vsichkistoki.com, и на трети лица, с които vsichkistoki.com има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от Ползвателите;
2.    Участие в конкурси, промоции, други;
3.    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране и т.н.);
4.    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;
5.    За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта;
6.    Пазарни изследвания;
7.    Следене на продажбени данни и др.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ПОРЪЧКА

48.    Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес vsichkistoki.com
49.    Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт/Профил при Доставчика.
50.    Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. По този начин Ползвателя заявява желанието си да получи съответната стока или услуга от сайта срещу заплащане.
51.    За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
52.    Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници.
53.    Поръчките се обработват всеки работен ден. Поръчка влязла в системата след 16:00 часа се обработва на следващия работен ден. Всички поръчки приети в събота, неделя или официални празници се обработват в понеделник или следващия работен ден.
54.    За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
1.    Да имате навършени осемнадесет (18) години.
2.    Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма (Профила).
3.    Да сте се съгласили с настоящите Общи Условия.
4.    Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка.
5.    Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
55.    Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с vsichkistoki.com по следната процедура:
1.    Извършване на регистрация във vsichkistoki.com или предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация във vsichkistoki.com.
2.    Влизане в системата за извършване на поръчки на vsichkistoki.com чрез идентифициране с име и парола.
3.    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на vsichkistoki.com и добавянето им към списък със стоки за покупка (Кошница).
4.    Преглед и редакция на стоките и съответните им количества в Кошницата.
5.    Предоставяне на данни за извършване на доставката.
6.    Избор на способ и момент за плащане на цената.
7.    Потвърждение на поръчката.
56.    Всяка добавена в Кошницата за покупки, една стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една стока и/или услуга в Кошницата за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката/услугата.
57.    Vsichkistoki.com поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка (ако е наличен). Останалият брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
58.    Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си, потвърдена и изпратена на vsichkistoki.com поръчка да са верни, пълни и точни към датата на потвърждаването и изпращането на поръчката.
59.    С изпращането на поръчката Ползвателя разрешава на vsichkistoki.com да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
60.    Доставчикът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Доставчикът уведомява за това Ползвателя чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.
61.    Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
1.    Неприемане от страна на банката-издател на Ползвателя на транзакцията при онлайн плащане;
2.    Осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на vsichkistoki.com при он-лайн плащания;
3.    В случай че, Ползвателя поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Доставчика, последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Ползвателя, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Ползвателя:
3.1.    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
3.2.    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Ползвателя;
3.3.    Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
3.4.    Vsichkistoki.com има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че, не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
62.    В случай че, поръчана и предварително платена стока и/или услуга от Ползвателя не може да бъде доставена/предоставена от Доставчика, то последният ще информира Ползвателя за това и ще възстанови по сметката на Ползвателя платената вече стока и/или услуга, в срок от 14 дни от датата, на която Доставчикът е установил този факт или от датата, на която Ползвателя е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
63.    Сайтът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
64.    Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай че, посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
65.    Договорът се сключва на български език.

VIII. ЗАПЛАЩАНЕ, ЦЕНИ

66.    Цената на стоките се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на vsichkistoki.com. Всички цени на стоките и/или услугите на сайта са крайни, обявени са в Български лева (BGN)  и всички други изисквани по закон данъци или такси.
67.    Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от vsichkistoki.com и се предоставя като информация на Ползвателите преди сключване на договора.
68.    Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на vsichkistoki.com.
69.    Ползвателите могат да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с vsichkistoki.com, съгласно поддържаните от vsichkistoki.com начини за разплащане.
70.    Информацията, предоставяна на Ползвателите в сайта е актуална към момента на визуализацията й на сайта на vsichkistoki.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
71.    Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки или на цялата поръчка в сайта на vsichkistoki.com. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
72.    Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
73.    (1)Ползвателя се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките и доставката авансово или в момента на доставката им, в зависимост от предоставените от Доставчика методи да плащане.
74.    Vsichkistoki.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Ползвателите.
75.    В случай на онлайн плащания или плащания в банка, vsichkistoki.com не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката или институцията, издала картата на Ползвателя, в случаите в които валутата е различна от BGN (лева). Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Ползвателя.

IX. ДОСТАВКА, ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

76.    Стоката се предава на Ползвателя или на друго лице, намиращо се на посочения от Ползвателя адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Ползвателя. 
77.    При предаване на стоката Ползвателя или Приемащото лицето подписват придружаващите я документи. 
78.    В случай че, Ползвателят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп или условия за предаване на стоката в този срок, vsichkistoki.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Ползвателят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
79.    Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Ползвателя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Ползвателя на  транспортния документ, предоставен от куриера.
80.    Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
81.    ПРОДУКТИТЕ ВЪВ ВАШАТА ПОРЪЧКА МОГАТ ДА ИМАТ РАЗЛИЧЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА.
82.    Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика на vsichkistoki.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
83.    В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща потвърждението на поръчката от Доставчика.

X. ГАРАНЦИИ

84.    Гаранционната карта е валидна само на територията на Република България и започва да тече от датата нa закупуване на стоката.
85.    Доставчикът предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като книги, козметика, играчки, масла и др. според законодателството и търговските политики на производителите.
86.    По отношение на стоките, които са продадени или доставени от vsichkistoki.com, гаранционните сертификати са издадени от производителя.
87.    Ползвателят е длъжен да актуализира регулярно данните в Профила си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Доставчикът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Ползвателят следва да има предвид, че Доставчикът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
88.    В случай че, Ползвателят не уведоми vsichkistoki.com за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 24 (двадесет и четири) часа от получаването на стоката, на контактите посочени в раздел „Контакти”, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Доставчикът.

XI. РЕКЛАМАЦИЯ. УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

89.    Рекламация се извършва чрез попълване на съответната форма за това на страницата на vsichkistoki.com в раздел “Рекламации”.
90.    При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Ползвателите имат право да предявят рекламации на стоките предлагани в този интернет магазин. В този случай куриерските разходите по връщането са за сметка на vsichkistoki.com.
91.    При предявяване на рекламация, представител на магазин vsichkistoki.com може да поиска снимка и/или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. 
92.    Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин vsichkistoki.com.
93.    При връщането на стоки поради отказ от страна на Ползвателя, и с предварително съгласуване от страна на vsichkistoki.com, куриерските услуги по транспортирането на стоката от Ползвателя до Доставчика са изцяло за сметка на Ползвателя.
94.    В случай че, Ползвателят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Ползвателя суми на закупените стоки и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен писмено за решението на Ползвателя да се откаже от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
95.    Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока от предходния член.
96.    В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Вас или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас – при договор за продажба, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока и опаковката й, тяхното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение и при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана, без да е нарушена целостта на опаковката, без видими следи от ползване кaто всички разходи по транспорта на стоката от Ползвателя до Доставчика са за сметка на Ползвателя. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки. Изключенията са описани в раздел „СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОЛЗВАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ” на настоящите Общи условия.
97.    За да упражните правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес (адрес на кореспонденция) и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено на имейл адреса посочен за контакт по - горе. В този случай, можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт www.vsichkistoki.com. Ако използвате тази възможност, ние ще Ви изпратим на траен носител (по електронна поща на посочения от Вас имейл адрес) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (по – долу), но това не е задължително.
98.    Ползвателят има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
1.    Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателя и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
2.    При транспортирането стоката е повредена.
99.    Отказ за получаване на стоката при условията на предходното изречение е недопустим след подписване на придружаващите я документи. 
100.    След получаване на стоката Ползвателят има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

XII. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОЛЗВАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

101.    Ползвателят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
1.    При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно или изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ;
2.    При доставка на стоки или услуги, чиито цени зависят от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Доставчика и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3.    При доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя;
4.    При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
5.    При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6.    При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7.    При доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
8.    При предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Ползвателя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
9.    За доставка на вестници, списания и други периодични издания;
10.За хазартни игри и лотарии;
11.За стоки, повредени или променени от Вас след момента на получаването им;
12.За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва.
13.Продукти от тип лична хигиена (епилатори, машинки за подстригване, самобръсначки и др.), Козметика и Парфюми.
14.Консумативи (акумулатори, масла, течности, тонери, канцеларски материали и др).

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

102.    Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство( непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато).
103.    Ако в срок от 14 дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
104.    Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателят или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика.
105.    Във всички останали случаи отговорността на Доставчика е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

Какво представлява "бисквитка" (cookie)

 

Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вид


Интересни статии